جستجو

دوره های ارتقاء پایه

سيستم مقاوم بتن آرمه

مبحث 19 رشته برق گروه2

مبحث 19 رشته معماري گروه2

مبحث 19 گروه سوم رشته عمران

مبحث 19 رشته معماري گروه1

مبحث 19 رشته برق

مبحث 19 رشته مكانيك

مبحث 19 گروه اول رشته عمران

مبحث 19 گروه دوم رشته عمران

چيلر

بهينه سازي مصرف انرژي2

مقررات و تدابير فني سلامت

روشها و تكنيك هاي اجراي نظام سلامت

تاسيسات گرمايي و سرمايي

روش هاي تعمير و مرمت و تقويت ساز ه ها

روش ساخت و فناوريهاي نوين گروه دوم اسفندماه

روش ساخت و فناوريهاي نوين بهمن ماه

آسانسور

معماري زمينه گرا

اصول حرفه اي و خدمات مهندسي

معماري پايدار

نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه

طراحي لرزه اي ساختمانهاي فولادي

آشنايي با گودبرداري و سازه هاي نگهبان

روش اجرا و كنترل اتصالات فولادي

نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه1

تاسيسات برقي ساختمانهاي بلند

روشهاي تهويه گرم و سرد

تهيه نقشه هاي مسطحاتي

مقررات و تدابير فني گروه2

مقررات و تدابير فني سلامت

اصول و مباني طراحي ساختمانهاي بلند

آشنايي با شرح وظايف مجري -گروه2

طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي

آشنايي با شرح وظايف مجري

دوره روش های تولید صنعتی (گروه 2)

دوره روش های تولید صنعتی

بهينه سازي مصرف انرژي 2

دوره مبانی گودبرداری

دوره روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت

دوره شالوده های عمیق

دوره تاسیسات بهداشتی

عایق بندی صوتی و حرارتی

 آشنايي با روش گودبرداري (گروه 2)

دوره آشنایی با روش گودبرداری (گروه 1)

دوره بتن ویژه

دوره مصالح و فناوری های نوین ساخت

دوره مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

دوره الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان