جستجو

دوره های ارتقاء پایه

مقررات و تدابير فني سلامت

روشها و تكنيك هاي اجراي نظام سلامت

تاسيسات گرمايي و سرمايي

روش هاي تعمير و مرمت و تقويت ساز ه ها

روش ساخت و فناوريهاي نوين گروه دوم اسفندماه

روش ساخت و فناوريهاي نوين بهمن ماه

آسانسور

معماري زمينه گرا

اصول حرفه اي و خدمات مهندسي

معماري پايدار

نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه

طراحي لرزه اي ساختمانهاي فولادي

آشنايي با گودبرداري و سازه هاي نگهبان

روش اجرا و كنترل اتصالات فولادي

نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه1

تاسيسات برقي ساختمانهاي بلند

روشهاي تهويه گرم و سرد

تهيه نقشه هاي مسطحاتي

مقررات و تدابير فني گروه2

مقررات و تدابير فني سلامت

اصول و مباني طراحي ساختمانهاي بلند

آشنايي با شرح وظايف مجري -گروه2

طراحي اتصالات در سازه هاي فولادي

آشنايي با شرح وظايف مجري

دوره روش های تولید صنعتی (گروه 2)

دوره روش های تولید صنعتی

بهينه سازي مصرف انرژي 2

دوره مبانی گودبرداری

دوره روش ها و تکنیک های اجرای نظام سلامت

دوره شالوده های عمیق

دوره تاسیسات بهداشتی

عایق بندی صوتی و حرارتی

 آشنايي با روش گودبرداري (گروه 2)

دوره آشنایی با روش گودبرداری (گروه 1)

دوره بتن ویژه

دوره مصالح و فناوری های نوین ساخت

دوره مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

دوره الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان